Χρηματοδότηση για..

August 28, 2006

Filed under: Χρηματοδοτήσεις Καθημερινά — money4 @ 5:10 pm

24/7/2006

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Σε : ΟΤΑ, Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοι Φορείς, ΜΚΟ (με σχετικό καταστατικό σκοπό – για δημόσιο έργο ή πράξη δημοσίου χαρακτήρα)

Eπέκταση των δραστηριοτήτων μουσείων, προβολής της τοπικής και ευρύτερης παρουσίας τους, του υλικού τους και την προβολή μέσω αυτού της Λέσβου γενικότερα.

Για:

• Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις ή βελτίωση / αναβάθμιση υφισταμένων (κατά προτεραιότητα χαρακτηρισμένων ως παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων) για τη δημιουργία μουσείων και κέντρων πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού απαιτούμενων για τη λειτουργία τους.
• Καταγραφή πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων αγροτικής κληρονομιάς με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξή τους.
• Αγορά εκθεμάτων που σχετίζονται με την τοπική αγροτική – πολιτιστική κληρονομιά κάθε περιοχής στα πλαίσια των μουσείων (π.χ. παραδοσιακές ενδυμασίες, κεντήματα, υφαντά, εργαλεία που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα σε αγροτικές εργασίες, παραδοσιακά μουσικά όργανα, γραπτά ιστορικά ή πολιτιστικά ντοκουμέντα κ.λπ).
• Απαιτούμενες τεχνικές και λοιπές μελέτες και άδειες, δαπάνες επιβλέψεων, επιμετρήσεων κ.λπ, το κόστος των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του έργου και μόνο στις περιπτώσεις ιδιωτικών φορέων.
• Δαπάνες προβολής στα πλαίσια των μουσείων (σχεδιασμός και εκτύπωση φυλλαδίων-αφισών-εκδόσεων, κόστος δημιουργίας σελίδων και δικτυακών τόπων κλπ)

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: